FEOH3 LÀ CHẤT ĐIỆN LI MẠNH HAY YẾU

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Cho các chất sau: H3PO4, HF, C2H5OH, HClO2, Ba(OH)2, HClO3, CH3COOH, BaSO4, FeCl3, Na2CO3, HI. Trong các chất trên, số chất điện li mạnh là

 A. 7.

Bạn đang xem: Feoh3 là chất điện li mạnh hay yếu

 B. 4.

 C. 6.

 D. 5.


*

Chọn đáp án C

Trong các chất trên, số chất điện li mạnh là:Ba(OH)2, HClO3, BaSO4, FeCl3, Na2CO3, HI

Hết sức chú ý : Các chất như BaSO4 ,BaCO3 là chất kết tủa (tan rất ít) nhưng những phân tử tan lại phân ly hết nên nó là các chất điện ly mạnh chứ không phải chất điện ly yếu.


Câu 1. Trong số các chất sau: NaOH, H2SO3, C2H5OH, NaCO3, NaCl, CH3COOH. Số chất điện li là?Câu 2. Dãy chất nào sau đây gồm tất cả các chất điện li mạnh? A. CH3COONa, BaCl2, HClB. CaCl2, H2S, HNO3C. CH3COOH, CaCO3, Na2SO3 D. Fe(OH)2, HF, HClOCâu 3. Cho các chất và phân tử sau: HPO3 2-, CH3COO-, HCO3-, S2-, HCl, SO4 2-, HSO4-, Cl-, Na2CO3, NaHCO3. Số chất ion có tính axit là?


1. Có 5 chất điện ly: NaOH, H2SO3, Na2CO3, NaCl, CH3COOH2. A3. Có 4 ion/ phân tử có tính axit: HCO3- phân li thuận nghịch nấc 2, tạo H+ và CO32- HCl phân li hoàn toàn tạo H+ và Cl- HSO4- phân li nấc 2 tạo H+ và SO42- NaHCO3 phân li hoàn toàn tạo Na+ và HCO3-(như trên)

Các ion khác như sau: HPO32- không phân li được H+ nữa (H3PO3 là axit 2 nấc) CH3COO- có tính bazo (CH3COO- + H2O ⇌ CH3COOH + OH-) S2-, SO42- tương tự như CH3COO-, chỉ khác H2S và H2SO4 là axit 2 nấc Cl- là ion trung tính -> Ko tác dụng với nước Na2CO3 phân li hoàn hoàn tạo CO32- có môi trường kiềm


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho các chất: NaOH; HF; C6H5ONa; CH3COOH; C2H5OH, C12H22O11  (saccarozo); HCOONa; NaCl, H2SO4; C3H5(OH)3. Số chất điện ly và chất điện li mạnh là:

A. 8 và 6

B. 7 và 5

C. 7 và 6

D. 8 và 5


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Các chất không điện li là saccarose ; glixerol ; ancol etylic=> có 7 chất điện li

Các chất điện li mạnh là: NaOH ; C6H5ONa ; HCOONa ; NaCl ; H2SO4 => Có 5 chất điện li mạnh

=>B


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho các chất sau: H2CO3, Al2(SO4)3, HNO3, glucozơ, C2H5OH, NaOH, CH3COOH, Ba(OH)2, HF. số chất điện li mạnh là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6


Lớp 11 Hóa học
1
1
Gửi Hủy

Đáp án B

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Các chất điện li mạnh bao gồm: axit mạnh, bazơ mạnh và hầu hết các muối.

Trong các chất trên, có 4 chất điện li mạnh là Al2(SO4)3, HNO3, NaOH, Ba(OH)2

Phương trình điện li của các chất

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho các chất sau: H2CO3, Al2(SO4)3, HNO3, glucozơ, C2H5OH, NaOH, CH3COOH, Ba(OH)2, HF. số chất điện li mạnh là

A. 3.

B.

Xem thêm: Top 7 Dàn Ý Chi Tiết Thuyết Minh Về Cây Lúa Lớp 8 Ngắn Gọn Nhất

4.

C. 5.

D. 6.


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Các chất điện li mạnh bao gồm: axit mạnh, bazơ mạnh và hầu hết các muối.

Trong các chất trên, có 4 chất điện li mạnh là Al2(SO4)3, HNO3, NaOH, Ba(OH)2

Phương trình điện li của các chất

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho các chất sau: H g C l 2 , H F , C 2 H 5 O H , H C l O 2 , B a ( O H ) 2 , H C l O 3 , C H 3 C O O H , B a S O 4 , H g ( C N ) 2 , F e C l 2 , N a 2 C O 3 , H I , C u B r 2 . Trong các chất trên, số chất điện li yếu là

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, chỉ có một phần số phân tử hoà tan phân li ra ion,

phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Các chất điện li yếu là các axit yếu hoặc bazơ yếu.

Trong các chất trên, số chất điện li yếu là: H g C l 2 , H F , H C l O 2 , C H 3 C O O H , H g ( C N ) 2

Chú ý: Các chất như B a S O 4 là chất kết tủa (tan rất ít) nhưng những phân tử tan lại phân ly hoàn toàn nên  B a S O 4  là các chất điện ly mạnh.

→ Đáp án D


Đúng 0

Bình luận (0)

1. Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh?

A. H2CO3. B. NH3. C. NaNO3. D. Fe(OH)2.

2. Dung dịch chất nào dưới đây (cùng nồng độ mol) có giá trị pH lớn nhất so với các dung dịch còn lại?

A. KOH. B. HCl. C. H2SO4. D. Ba(OH)2.

3. Dung dịch không tác dụng được với Ca(HCO3)2 là:

A. H2SO4. B. NaOH. C. KCl. D. Na2CO3.

4. Cho các PTHH sau:

(1) 2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH3 + 2H2O

(2) NH4NO3 + KOH → KNO3 + NH3 + H2O

(3) NH4HSO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + NH3 + 2H2O

(4) (NH4)2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NH3 + 2H2O

Phương trình ion rút gọn: NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O tương ứng với PTHH nào?

A. (1), (2). B. (2), (3). C. (2), (4). D. (1), (3).

5.

Xem thêm: Danh Sách Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Bạn Bè, Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Tình Bạn Hay Nhất

Dung dịch A có pH > 7, dung dịch B có pH 4Cl; Ba(HCO3)2. B. Na2CO3; KHSO4; Ba(NO3)2.